JRG

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza KP PSP w Bochni

 

Integralną część Komendy stanowi Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza. JRG to wewnętrzna komórka Komendy, specjalnie umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. JRG realizuje zadania określone w § 5 ust. 6 Regulaminu Organizacyjnego KP PSP, a mianowicie:
1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz podczas likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne podmioty ratownicze;
2) utrzymywanie gotowości do prowadzenia działań ratowniczych;
3) współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi
w rejonie działania jednostki w zakresie prowadzenia działań ratowniczych;
4) prowadzenie rozpoznania w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na obszarze powiatu;
5) organizowanie ćwiczeń i doskonalenia zawodowego oraz wychowania fizycznego zgodnie z odrębnymi przepisami;
6) realizacja zadań z zakresu spraw szkoleniowych;
7) organizowanie toku służby zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym rozkładem dnia;
8) utrzymywanie właściwej dyscypliny wewnętrznej;
9) dbałość o powierzone środki trwałe i właściwą eksploatację innego sprzętu będącego w dyspozycji jednostki;
10) tworzenie warunków do osiągania wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych;
11) wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu (nie wymagające interwencji serwisu) będącego na wyposażeniu jednostki;
12) wykonywanie okresowych badań sprzętu;
13) prowadzenie szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
14) wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia;
15) sporządzanie dokumentacji z prowadzonych działań ratowniczych;
16) realizowanie zadań zmierzających do podnoszenia sprawności fizycznej strażaków pełniących służbę w jednostce;
17) dbałość o powierzone środki trwałe i właściwą eksploatację innego sprzętu będącego w dyspozycji jednostki;
18) nadzór nad gotowością techniczną pojazdów, sprzętu silnikowego
i specjalistycznego w zakresie przygotowania do działań operacyjnych;
19) zapewnienie utrzymania we właściwym stanie technicznym i sanitarnym użytkowanych obiektów i pomieszczeń.

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU KOMENDY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 12 października 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Komendy Powiatowej PSP w Bochni.
Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Powiatową PSP w Bochni będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery do Urzędu:

Ul. Ks. J. Poniatowskiego 7, 32 – 700 Bochnia
tel. 14 611 60 97, fax 14 611 61 00
NIP: 8681599975, REGON: 851665210

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem:

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:
–    w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
–    wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W przypadku konieczności wizyty w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bochni wejście do Urzędu dla interesantów otwarte jest wejście główne (od strony ul. Krzeczowskiej).

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie.
Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.archiwum.straz.bochnia.pl

 

Skip to content