KSRG

Dotacja dla jednostek OSP w KSRG 2018 – Wnioski

W roku 2018 dotacje będą realizowane w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Źródłem finansowania przedsięwzięć poza środkami zapisanymi w ustawie budżetowej jest też rezerwa celowa na realizację „Programu”.

Rozdział dotacji powinien zostać dokonany niezwykle starannie, gdyż niemożliwym jest  bowiem przesuwanie środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi.

W ramach przedsięwzięć „Inwestycje budowlane (remonty strażnic)” należy planować środki na remonty bieżące i adaptacyjne obiektów strażnic, w części związanej z zapewnieniem gotowości bojowej. Nie należy planować w tej pozycji wydatków inwestycyjnych, związanych z budową nowych czy rozbudową istniejących strażnic.

Dofinansowanie zakupów sprzętu w ramach środków inwestycyjnych (od dnia 1 stycznia 2018 r. wynosi 10 000 zł) realizowane będzie przy zapewnieniu środków własnych lub z innych źródeł w wysokości min. 50% wartości sprzętu (z wyjątkiem pojazdów pożarniczych).

Dofinansowanie zakupów sprzętu w ramach wydatków bieżących będzie realizowane przy zapewnieniu środków własnych lub innych źródeł w wysokości ok. 50 % wartości zadania. Zgodnie z zasadami od bieżącego roku jednostka OSP musi jedynym posiadaczem rachunku bankowego wskazanego jako właściwy do przekazania środków dotacji, zobowiązana jest do utrzymania tego rachunku nie krócej niż do dnia zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania publicznego oraz musi posiadać aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Osoby reprezentujące Ochotniczą Straż Pożarną przy podpisywaniu umowy muszą być zgodne z wskazanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego wyciąg należy dołączyć do umowy.

            Informujemy również, że dla jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego nie będą udzielane dotacje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przewidziane na realizację zdania publicznego pod tytułem „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych.

W ramach wydatków bieżących nie można planować zakup usług w zakresie naprawy i remontu sprzętu (np. konserwacji, przeglądów wymaganych w ramach gwarancji i okresowych, naprawy, remontu sprzętu,  wymiana węży hydraulicznych, remont samochodu).

Poniżej znajduje się zakres przedmiotowy dotacji dla jednostek OSP na 2018 r.

Zakres przedmiotowy ksrg na 2018 r

 

W załączaniu przekazujemy wnioski na zakupy inwestycyjne, wydatki bieżące w plikach xls i doc.

Wniosek wydatki bieżące 2017-wzór

Wniosek wydatki bieżące 2017 – wzór

Wniosek zakupy inwestycyjne 2017-wzór

Wniosek wydatki inwestycyjne 2017 – wzór

 

Dokumenty związane z dotacją środków KSRG – Materiały aktualne na rok 2016

Zasady i dobre praktyki rozliczania dotacji KSRG

zasady_i dobre praktyki rozliczenia – pdf.

Wzór umowy

umowa KSRG – pdf.

Wniosek na zmianę asorytmentu

zmiana_asortymentu – doc.

 

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU KOMENDY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 12 października 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Komendy Powiatowej PSP w Bochni.
Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Powiatową PSP w Bochni będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery do Urzędu:

Ul. Ks. J. Poniatowskiego 7, 32 – 700 Bochnia
tel. 14 611 60 97, fax 14 611 61 00
NIP: 8681599975, REGON: 851665210

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem:

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:
–    w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
–    wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W przypadku konieczności wizyty w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bochni wejście do Urzędu dla interesantów otwarte jest wejście główne (od strony ul. Krzeczowskiej).

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie.
Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.archiwum.straz.bochnia.pl

 

Skip to content