SKKP

Do zadań  Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego należy w szczególności:

1) przyjmowanie zgłoszeń o zagrożeniach i dysponowanie siłami i środkami jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz innych służb do akcji ratowniczych na terenie powiatu;

2) koordynacja działań ratowniczych na terenie powiatu w zakresie czynności operacyjnych wynikających z podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

3) przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie informacji ze zdarzenia – meldunków o udziale jednostek ochrony przeciwpożarowej w likwidacji skutków pożarów, klęsk żywiołowych, katastrofach technicznych, chemicznych, ekologicznych i innych zdarzeń i przekazywanie tych informacji do wojewódzkiego stanowiska koordynacji ratownictwa, obsługa urządzeń monitoringu pożarowego;

4) dokonywanie bieżącej oceny powiatu w zakresie występujących pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz jego operacyjnego zabezpieczenia;

5) przyjmowanie i rejestrowanie bieżących meldunków o stanie sił i środków Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i przekazywanie tych informacji do wojewódzkiego stanowiska koordynacji ratownictwa;

6) współdziałanie z innymi instytucjami powiatowymi w podejmowaniu decyzji zwalczania zaistniałych pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz likwidacji skutków ich występowania;

7) dysponowanie siłami i środkami Państwowej Straży Pożarnej, jednostek wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz innych jednostek na terenie powiatu według ustalonych zasad postępowania;

8) prowadzenie ewidencji wojewódzkich specjalistów oraz dysponowanie nimi według odrębnych ustaleń;

9) powiadamianie przełożonych oraz władz powiatowych o zagrożeniach występujących na terenie powiatu;

10) prowadzenie , obsługa i aktualizacja komputerowych baz danych;

11) prowadzenie i aktualizacja dokumentacji Powiatowego Stanowiska Kierowania

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU KOMENDY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 12 października 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Komendy Powiatowej PSP w Bochni.
Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Powiatową PSP w Bochni będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery do Urzędu:

Ul. Ks. J. Poniatowskiego 7, 32 – 700 Bochnia
tel. 14 611 60 97, fax 14 611 61 00
NIP: 8681599975, REGON: 851665210

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem:

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:
–    w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
–    wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W przypadku konieczności wizyty w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bochni wejście do Urzędu dla interesantów otwarte jest wejście główne (od strony ul. Krzeczowskiej).

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie.
Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.archiwum.straz.bochnia.pl

 

Skip to content